Quy Định tạm thời về công tác tư vấn trong trường học In
Thứ năm, 13 Tháng 9 2012 12:55

ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                        

                                                                                                                  

Số: 1090/QĐ-GDĐT-TC 

                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng  8 năm 2012  

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy định tạm thời

về tổ chức và hoạt động công tác tư vấn trường học

_____________

      GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban  nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố;

Căn cứ văn bản số 9971/BGD&ĐT-HSSV ngày 28 tháng 10 năm 2005                     của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác tư vấn cho học sinh sinh viên;

Căn cứ văn bản số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy  các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ tại Tờ trình số 1274/TTr-TCCB ngày 30 tháng  8  năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy định tạm thời về Tổ chức và hoạt động tư vấn                   trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

         Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  05 / 9 /2012.

         Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, Trưởng các phòng, ban thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, TCCB,

 

 

 


      (Đã ký)

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về tổ chức và hoạt động công tác tư vấn trường học

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1090 /QĐ-GDĐT-TC

ngày  31 tháng  8   năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

____________

                                

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho công tác tư vấn trường học tại các trường, trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là tư vấn trường học).

Điều 2. Quan điểm, nguyên tắc

1. Tư vấn cho học sinh là một hoạt động chuyên môn của các giáo viên tư vấn trường học nhằm mục đích hỗ trợ và can thiệp đối với những học sinh đang gặp phải những khó khăn trong đời sống tâm lý. Bao gồm những khó khăn về xúc cảm, tình cảm, tâm lý, tinh thần trong đời sốn hàng ngày, trong hành vi ứng xử, quan hệ bạn bè, thầy cô, gia đình, trong học tập, định hướng nghề nghiệp…Qua đó, giúp học sinh tìm được hướng giải quyết phù hợp và giúp ổn định đời sống tâm lý để có thể đạt được sự phát triển cao nhất và hiệu quả nhất trong suốt quá trình học tập tại trường học.

2. Công tác tư vấn trường học là hoạt động cần thiết nhằm hỗ trợ học sinh              giải quyết các khó khăn trong đời sống tâm lý một cách hiệu quả đồng thời cũng giúp phòng ngừa một cách hiệu quả và kịp thời những tác động tiêu cực có thể gây bất ổn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và học tập của học sinh. Công tác tư vấn trường học cũng là một nhân tố góp phần xây dựng môi trường “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Công tác tư vấn trường học là trách nhiệm của nhà trường, bao gồm cấp ủy cơ sở đảng, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, Hội đồng sư phạm, Cha mẹ học sinh, các đội đồng đẳng,… Trong đó, giáo viên tư vấn đóng vai trò chủ đạo và chủ động trong mối tương quan hỗ trợ và hợp tác với các lực lượng khác trong trường học, cụ thể là với giáo viên chủ nhiệm, trợ lý thanh niên, tổng phụ trách, giám thị .

4. Tôn trọng và bảo mật cho người được tư vấn.

 

CHƯƠNG II

GIÁO VIÊN TƯ VẤN

Điều 3. Tiêu chuẩn của giáo viên tư vấn trường học:

1. Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương,  đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; có lòng nhiệt tình, kiên trì, năng động, sáng tạo, có khả năng giao tiếp tốt, dễ cảm thông, dễ thuyết phục và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và học sinh.

3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, mục tiêu và nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo.

4. Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo qui định của từng bậc học, các ngành sư phạm hoặc khoa tâm lý giáo dục, am hiểu lĩnh vực tâm lý lứa tuổi, có khả năng tham gia công tác tư vấn trường học.

5. Có kỹ năng và phương pháp công tác xã hội, có sức khoẻ tốt, có uy tín                  và được học sinh tin yêu.

Điều 4. Nhiệm vụ của giáo viên tư vấn:

1. Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của giáo viên qui định trong Điều lệ          nhà trường. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của nhà trường;  chấp hành sự phân công và chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị.

2. Tận tụy với công tác; xây dựng quan hệ lành mạnh với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và học sinh. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật diễn biến xã hội và am hiểu hoạt động giáo dục.

3. Tham mưu cho Thủ trưởng về các nội dung liên quan đến công tác tư vấn trường học và chủ động thực hiện công tác theo phân công của lãnh đạo đơn vị trong đó có 3 hoạt động cơ bản gồm:

- Tư vấn trực tiếp cho học sinh, giáo viên, cha mẹ học sinh bằng các hình thức: tư vấn cá nhân hoặc theo nhóm tại phòng tư vấn, tư vấn chuyên đề tại lớp học, hội trường, sân cờ, hoặc tại gia đình…

- Tư vấn gián tiếp thông qua hộp thư, hộp thư điện tử, điện thoại,

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn tư vấn, tâm lý, hướng nghiệp, cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, cha mẹ học sinh,

4. Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường để làm tốt công tác tư vấn, đặc biệt với giáo viên chủ nhiệm, trợ lý thanh niên, tổng phụ trách đội, giám thị. Thông qua hội đồng sư phạm, giáo viên tư vấn trường học phát hiện những tập thể học sinh,  nhóm học sinh, cá nhân học sinh có những tình huống hoặc những vấn đề về tâm lý để chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa và can thiệp kịp thời.

5. Phải xây dựng kế hoạch tư vấn hàng năm bao gồm một số nội dung cơ bản sau: lịch trực phòng tư vấn; tổ chức các buổi tư vấn chuyên đề và chủ đề tập huấn cho giáo viên, cha mẹ học sinh, phù hợp với lịch của nhà trường và thực hiện các báo cáo theo qui định.

6. Không ngừng nâng cao tay nghề và cập nhật kiến thức xã hội, kiến thức                 về tâm lý học và công tác tư vấn trường học nhằm có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu            của công tác tư vấn trường học.

Điều 5. Quyền của giáo viên tư vấn:

1. Được thông tin đầy đủ, được đề xuất ý kiến với cấp ủy đảng, với lãnh đạo đơn vị về chủ trương, kế hoạch hoặc các hoạt động cụ thể của trường có liên quan đến công tác tư vấn học sinh.

2. Được bố trí thời gian, phòng tư vấn thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động. Ngày thứ tư hàng tuần là ngày chuyên môn của giáo viên tư vấn trường học.

3. Được ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá, xã hội,… để phục vụ tốt nhất cho công tác tư vấn học sinh.

4. Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định chung của Đảng,               Nhà nước và theo Quy định này.

5. Được mời tham gia trong Hội đồng kỷ luật học sinh của nhà trường.

 

CHƯƠNG III

CÔNG TÁC TƯ VẤN TRƯỜNG HỌC

 

Điều 6. Đào tạo, bồi dưỡng

1. Hằng năm, khi lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ của đơn vị, cấp ủy đảng, Thủ trưởng có trách nhiệm xem xét, ưu tiên cho giáo viên tư vấn được tham gia các lớp học phù hợp với yêu cầu của công tác.

2. Thủ trưởng đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tư vấn tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên .

Điều 7. Số lượng giáo viên tư vấn trường học

1. Mỗi trường có ít nhất 01 giáo viên tư vấn.

2. Đầu mỗi năm học, Thủ trưởng đơn vị ra quyết định phân công giáo viên tư vấn trường học.

Điều 8. Thời gian làm việc của giáo viên tư vấn trường học

1. Mỗi giáo viên tư vấn phải lên lịch trực phòng tư vấn 4 buổi / 1 tuần, mỗi buổi 3 tiết, tạo điều kiện liên hệ cho thuận lợi học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên.

2. Ngoài ra, giáo viên tư vấn chủ động lên lịch tổ chức báo cáo chuyên đề tại lớp, tại Hội trường hoặc dưới sân cờ; tổ chức tập huấn chuyên đề cho cha mẹ học sinh hoặc giáo viên về tâm lý, hướng nghiệp, giáo dục học sinh,…

Điều 9. Chế độ, chính sách

1. Hưởng lương, chế độ và chính sách theo ngạch giáo viên đúng qui định hiện hành chung.

2. Giáo viên tư vấn được hỗ trợ hoạt động phí phù hợp với điều kiện và khả năng của đơn vị; được Thủ trưởng bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian,… để hoạt động.

 Điều 10.  Cơ sở vật chất phòng tư vấn

1. Nhà trường phải có phòng tư vấn riêng biệt, vị trí yên tĩnh, trang trí đẹp, thân thiện.

2. Trang bị bàn ghế làm việc cho giáo viên tư vấn; bàn ghế để tư vấn; các tranh ảnh, tài liệu tuyên truyền; tủ sách tư vấn; điện thoại; máy vi tính có nối mạng internet; bên ngoài có hộp thư và bảng tin tư vấn.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng và Thủ trưởng các đơn vị

1. Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách dành cho giáo viên tư vấn; trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện và chịu trách nhiệm về hiệu quả của công tác tư vấn trường học.

2. Kinh phí thực hiện công tác tư vấn trường học được trích từ kinh phí hoạt động của nhà trường.

3. Đối với các trường ngoài công lập, Thủ trưởng căn cứ quy định này để vận dụng thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên tư vấn phù hợp với điều kiện và khả năng kinh phí của nhà trường.

Điều 12. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định

Phòng Công tác học sinh sinh viên chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tư vấn trường học. Khi phát hiện có những điều khoản không còn phù hợp thì Phòng Công tác học sinh sinh viên tham mưu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời này.

Phòng Công tác học sinh sinh viên chủ trì, phối hợp với các phòng ban cơ quan Sở và Công đoàn giáo dục thành phố chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định tạm thời này./.

                                                                    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 08 Tháng 1 2013 15:31